2Tو T4  چه تفاوتی در فرآیند جوشکاری ایجاد می کنند؟ (بخش دوم)