آشنایی با اجزای جوشکاری

معرفی اجزای جوشکاری با نمودار

موقع بحث در باره هر چیزی که دارای اجزای متعددی است، باید با هر قسمت به خوبی آشنا باشید تا بتوانید به درستی از عهده آن بحث و گفتگو برآیید؛ این امر در مورد جوشکاری هم صدق می‌کند، و چون هر یک از فرآیندهای جوشکاری دارای اجزای متعددی هستند، یک جوشکار هنرمند و ماهر باید آنها را به خوبی بشناسد. در این نوشتار شما را با اجزای تشکیل دهنده بعضی از انواع جوش آشنا می‌کنیم:

 

اجزای تشکیل دهنده جوشکاری گوشه /Fillet Weld

جوش گوشه، جوشی است که دو قطعه فلز را با زاویه (۶۰ تا ۱۲۰ درجه) یا دو انتهای همپوشان و یا مسطح را به هم متصل می‌کند. مهرهء این نوع جوش، در زاویه داخلی که توسط فلز پایه ایجاد شده قرار می‌گیرد و دارای اجزای زیر است:

اجزای جوشکاری

جوش گوشه، از راست به چپ (پایین تصویر): سطح کار/ Work Surface، ناحیه همجوشی یا نفوذ فلز پر کننده/Fusion Zone ، ریشهRoot/

از بالا به پایین: محل اتصال جوش و فلز پایه/ Toe، ظاهر جوش/ Face، گلوی واقعی/Actual Throat ، گلوی فرضی/Theoretical Throat ، محل اتصال جوش و فلز پایه/ Toe

  • گلوی جوش: عبارت است از کوتاهترین فاصله بین ریشه جوش و سطح جوش فیله.

 

اجزای جوشکاری شیار یا شکاف/ Groove Weld

جوش شیار، مهره‌ای است که در شیار ایجاد شده روی سطح قطعه کار یا در دهانه بین دو قطعهء لب به لب قرار گرفته، ایجاد می‌شود.

اجزای جوشکاری

از بالا به پایین و از چپ به راست:

زاویه شکاف/ Groove Angle، جوش/The Weld، ظاهر جوش/ Face، محل اتصال جوش و فلز پایه/ Toe، تقویت جوش/ Reinforcement، گلوی موثر/ Effective Throat، عمق برش شیبدار/Depth of Bevel، ریشه/ Root، ظاهر شکاف/ Groove Face، دهانه ریشه/ Root Opening، ظاهر ریشه/ Root Face

گلوی موثر تابعی از اندازه جوش است و تعیین اندازه آن برای هر نوع جوش کمی متفاوت است. از حاصل ضرب مقدار گلوی موثر در طول جوش، اندازه ناحیه موثر تعیین می‌شود.

توضیحات اجزای جوشکاری نامبرده

-محل اتصال جوشکاری و فلز پایهToe /: بخش در هم تنیدهء ظاهر جوش و فلز پایه است.

-ظاهر جوشکاری/ Face: سطح در معرض ِدید ِجوش، از طرفی که مشعل جوش را ایجاد کرده است.

-ریشه جوشکاری/ Root: بخش در هم تنیدهء جوش و فلز پایه در بخش کف جوش است که روبروی ظاهر جوش قرار دارد.

پای جوشکاری/ Weld Leg: فاصله بین محل اتصال جوش و فلز پایه تا ریشه جوش را پای جوش می‌نامند.

-ناحیه همجوشی/ Fusion Zone: آن بخش از فلز پایه که در طول جوش به حالت ذوب در‌می‌آید و با سطح مقطع ِکار تعیین می‌شود؛ گاهی اوقات هم با نام نفوذ پرکننده شناخته می‌شود.

-تقویت جوشکاری/ Reinforcement: ارتفاع آن بخش از جوش که بالاتر از سطح فلز پایه قرار گرفته است.

-گلوی جوشکاری گوشه/ Weld Throat: گلوی فرضی‌، فاصلهء عمودی جوش از وتر بزرگترین مثلث قائم الزاویه است که  در محدوده سطح مقطع جوش گوشه (یعنی خطی که محل اتصال جوش و فلز پایه را به دو طرف ریشه متصل می‌کند) تا ریشه قرار دارد.

گلوی واقعی فاصله ریشه جوش گوشه تا مرکز ظاهر آن است.

 

منظور از اندازه جوشکاری چیست

جوشکاری‌های گوشه با پا/ پایه‌های یک اندازه

در مورد جوش‌های گوشه که از نظر طول پایه‌های یکسانی دارند، اندازه جوش با طول پایه بزرگترین مثلث قائم‌الزاویه‌ء متساوی‌الساقین که می‌تواند در سطح مقطع جوش گوشه نشان شود، تعیین می‌شود.

 

جوشکاری‌های گوشه با پایه‌های نابرابر

در مورد جوش‌های گوشه با پایه‌های نابرابر (از نظر طول)، اندازه جوش با بزرگ‌ترین طول پایهء بزرگترین مثلث قائم‌الزاویه‌ای که می‌تواند در سطح مقطع جوش گوشه نشان شود، تعیین‌می شود.

اندازه جوشکاری‌های شکاف

در این نوع جوش‌ها، اندازه جوش عبارت است از عمق برش اریب بعلاوه نفوذ ریشه در زمان مشخص.

 

 

  منبع https://weldguru.com/parts-of-a-weld/